Pågående innovationsprojekt

 

Allmänt om detta innovationsområde

 

Migranters och minoriteters informella, gränsöverskridande nätverk och den potential för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling som dessa utgör underskattas starkt i det svenska samhället. Diasporanätverken kan förutom remitteringar mellan individer bidra till ökad handel, turism och investeringar mellan länder, vilket man sett många exempel på i bland annat Kanada.

 

We Link Sweden har inlett samarbeten med forskare och andra experter i syfte att lyfta upp detta område på agendan i samhällsdiskursen, öka förståelsen för diasporanätverken i Sverige genom empiriska studier samt bidra till att migrationspolitiska insatser görs för att tillvarata den potential nätverken utgör för den svenska samhällsutvecklingen.

 

PRESSMEDDELANDE 4 OKTOBER 2017

Världens första Entry Hub öppnar i Umeå

Den 5 oktober invigs världens första Entry Hub – en lokal mötesplats formad av och för arbetsgivare och personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden. Modellen, som även har väckt stort intresse internationellt, har redan innan invigningen resulterat i att över 30 nyanlända fått riktiga anställningar i Göteborg, Stockholm och Umeå. Initiativet är ett samarbete mellan We Link Sweden, Umebygdens etableringscentrum (UBEC), Randstad, Antenn, Unionen, Swedavia, PostNord, Umeå kommun, GF Chansen och ett stort antal sektorsöverskridande aktörer. Huvudfinansiärer är Vinnova och Tillväxtverket.

Lorena Sanabria Sankilampi var med och tog fram modellen redan i förstudien 2015. Idag arbetar hon på We Link Sweden och kommer tillsammans med hela teamet att finnas på plats när Entry Hub öppnar som lokal plats i Umeå på torsdag: ”Det bästa med Entry Hub är att den ger helt andra möjligheter till att hitta rätt på arbetsmarknaden än jag själv fick uppleva när jag var ny i Sverige” säger hon. 

Liecelott Omma och Torstein Bratvold på Umebygdens etableringscentrum, UBEC, ser fram emot att få använda sina lokala erfarenheter och kontaktnätverk för att skapa en framgångsrik Entry Hub i Umeå. Tillsammans med Aya Alashi och Parisa Eskandari är de i full gång med aktiviteter och flera nyanlända och asylsökande har redan fått jobb hos olika lokala företag. "Allt sedan vi drev asylboende har vår drivkraft varit att de som kommer till Umeå ska få påbörja sin väg till jobb från dag ett." säger Torstein Bratvold. "Med Entry Hub-modellen vill vi maximera effekterna och se till att så många som möjligt stannar och bygger sina liv här i regionen."

Randstad och Swedavia är två arbetsgivare som har varit aktiva i framtagandet av modellen. Tove Möller, mångfaldsansvarig på Swedavia, ser fram emot invigningen och de möjligheter som Entry Hub ger för att hitta kompetent personal till bolagets flygplatser. "Internationella kompetenser och olika perspektiv är ovärderliga för att vår verksamhet ska fungera", understryker hon. "På Entry Hub har vi redan kommit i kontakt med personer som vi hoppas vill jobba hos oss på Umeå Airport".

Det är tack vare ett nära kunskapsutbyte mellan personer med egen erfarenhet av etablering i Sverige, aktörer från näringslivet och offentlig sektor som Entry Hub nu kan ta ytterligare ett steg från teori till lokalt förankrad plats. We Link Sweden är också den svenska respresentanten i ett globalt nätverk för kunskapsutbyte mellan länder. Entry Hub valdes nyligen ut bland tusentals initiativ som ett bra exempel som presenterades i en stor internationell konferens i Haag, där bland annat Justin Trudeaus rådgivare visade intresse för modellen. 

Nyckeln till Entry Hubs framgång är och förblir nytänkande och ibland oväntad samverkan. Alla som vill bidra med idéer, kunskap och nätverk är varmt välkomna att kontakta teamet!

Kontakt:
Hugo Ortíz Dubón, projektledare, We Link Sweden
Email: hugo@welinksweden.se
Tel: 072-919 04 03

Läs mer om Entry Hub: www.entryhub.se

 

PRESSMEDDELANDE 27 OKTOBER 2016

 

Anslag beviljat: Entry Hub ska bli platsen för smartare väg till jobb

 

Vinnova och Tillväxtverket medfinansierar vidareutvecklingen av en nätverksdriven, fysisk mötesplats där arbetssökande och arbetsgivare kommer i kontakt med varandra från dag ett. Modellen har tagits fram av personer med egen erfarenhet av etablering i Sverige och inspireras av goda exempel från Kanada. Initiativet fortsätter som ett samarbete mellan We Link Sweden, Umebygdens etableringscentrum (UBEC), Randstad, Swedavia, Unionen samt ett stort antal andra aktörer. Ett forskarteam kommer att följa och utvärdera effekterna av den unika lösningen i Umeå och Stockholm.


Ayda Moayedzadeh är en av dem som var med och tog fram modellen i We Link Swedens förstudie tidigare i år. ”Jag förlorade så många värdefulla år när jag kom till Sverige” säger hon. ”En Entry Hub är precis det som jag saknade och nu får jag bidra till att förbättra etableringen för andra”.  


Hugo Ortíz Dubón, projektledare och tillsammans med Minna Levin grundare av We Link Sweden, gläds åt beskedet. ”Modellen har redan fått stor uppmärksamhet både här hemma och internationellt och det visar att vi är på helt rätt spår” säger Ortíz Dubón. ”Nu gäller det att sjösätta den på bästa möjliga sätt”. Torstein Bratvold, grundare av Umebygdens etableringscentrum, ser att modellen har stor potential att stärka det arbete som redan gjorts på deras asylboende. ”Vi vill att de som kommer hit ska få börja sin väg till jobb från dag ett och allra helst ser vi att de väljer att stanna här i Umeå!” säger Bratvold. Även Anki Elken, ansvarig för Public Affairs på Randstad, och Tove Möller, mångfaldsansvarig på Swedavia, är positiva. ”Vi aktörer på arbetsmarknaden behöver hitta fler alternativ för att komma i kontakt med talanger. Det ligger i vårt intresse att utveckla en behovsanpassad, hållbar modell som stärker lokalsamhället” menar Elken. Möller håller med och tillägger: ”En plats som Entry Hub kommer ge oss möjlighet att snabbare hitta nya medarbetare till våra flygplatser och verkligen ta tillvara kompetensen som vi vet finns där ute”.


Vinnova medfinansierar satsningen sedan 2015, först förstudien inom utlysningen Social innovation och från oktober 2016 inom utlysningen Utmaningsdriven innovation - Hållbara attraktiva städer. Myndigheten skrev i sin motivering av beslutet 2016 att  ”lösningen bedöms ha hög potential, vilket förstärks av en gedigen omvärldsanalys” och att ”det användarfokuserade angreppssättet bedöms som en nyckelfaktor”. Vidare understryker Vinnova att beslutet stärks av ambitionen att modellen ska lyckas nå kvinnor i högre grad än tidigare insatser för utrikesfödda har lyckats göra. 


Forskare Magnus Lodefalk och Elin Vimefall vid Handelshögskolan vid Örebro Universitet kommer att stötta projektteamet och se till att den socioekonomiska effekten av modellen ska kunna mätas och utvärderas för att bli ännu starkare. ”Tidigare studier pekar på betydelsen av nätverk för etableringsprocessen. Vi vill se om och hur den här modellen kan leda till lägre arbetslöshet för utomeuropeiskt födda” säger Lodefalk.


Ortíz Dubón understryker att det är tack vare ett nära kunskapsutbyte mellan personer med egen erfarenhet av etablering i Sverige, aktörer från näringslivet och offentlig sektor som initiativet har kommit såhär långt. ”Samverkan måste fortsätta vara ledordet när Entry Hub ska bli verklighet, och därför välkomnar vi alla som vill bidra med kunskap och nätverk att kontakta oss!” avslutar han.


Kontakt:
Hugo Ortíz Dubón, We Link Sweden
Email: hugo@welinksweden.se
Tel: 072-919 04 03

 

Om förstudien

 

We Link Swedens förstudieidé ”Stärkande av minoritetsdrivna nätverk som katalysatorer för tillväxt i Stockholmsregionen” var ett av de 22 projekt som 2015 beviljades upp till 300 000 kr av VINNOVA inom ramen för den nya utlysningen Social innovation. I motiveringen till beslutet framhölls förstudiens nytänkande som en styrka, liksom dess fokus på nätverk, bred nationell samordning och lärande från andra länder. Särskilt avgörande för projektets potential ansågs vara målgruppens involvering i att formulera behovet och genomföra idén.


Under perioden augusti 2015 till april 2016 genomfördes så förstudien för att med de utomeuropeiska och utomnordamerikanska minoritetsnätverkens egna erfarenheter och internationella exempel som utgångspunkt formulera en innovativ modell för snabbare etablering på den svenska arbetsmarknaden.


Modellen, som nu vidareutvecklas och testas, är unik i sitt slag och har väckt stort intresse både nationellt och internationellt. We Link Sweden har bjudits in till flera konferenser både i Sverige och Kanada, vilket har lett till kunskapsutbyte och viktiga kontakter för vidareutveckling och spridning av modellen. We Link Sweden representerar nu Sverige i ett globalt nätverk för best practice-utbyte mellan länder i frågor som rör migration, mångfald och inkludering. En forskargrupp har bildats för att möjliggöra utvärdering och effektmätning av piloten.


Vi bjuder nu in aktörer i olika sektorer att vara med och göra Entry Hub till en framgångsrik lösning som kan anpassas till olika målgrupper av arbetssökande. Tillsammans gör vi etableringen på arbetsmarknaden både snabbare och smartare.

Entry Hub – En nätverksdriven samverkanslösning för smartare etablering på arbetsmarknaden
Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden